Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema

Pumpe za Vodu i Prateća Oprema

Flygt - A Xylem Brand

Različiti tipovi pumpi za prepumpavanje svih vrsta otpadnih i fekalnih voda

xylem.com/en-us/brands/flygt/

Flygt - A Xylem Brand

B

Potapajuće, drenažne pumpe

Flygt drenažna muljna pumpa, namenjena za teške uslove rada sa otpadnom, muljnom ili abrazivnom vodom.

Radni fluid Otpadna voda, abrazivni fluidi.
Karakteristike Kapacitet: do 100 l/s Snaga: 2,2 do 37 kW Temperatura radnog fluida: do 70°C
Primena Vodosnabdevanje, kanalizacioni sistemi, građevinarstvo, rudarstvo, poljoprivreda, navodnjavanje, drenaža.
Ugradnja S – prenosna polutrajna mokra instalacija.
pošaljite upit

Flygt - A Xylem Brand

C

Potapajuće, višekanalne pumpe

Flygt fekalna, kanalizaciona pumpa za efikasno prepumpavanje čiste vode, površinske i otpadne vode koja sadrži čvrste ili vlaknaste čestice.

Radni fluid Otpadna voda koji sadrži vlaknaste i čvrste materije, fekalna voda.
Karakteristike Kapacitet: do 3000 l/s Snaga: do 775 kW Temperatura radnog fluida: do 90°C
Primena Vodosnabdevanje, kanalizacioni sistemi, prepumpavanje čiste, kišne i otpadne vode, postrojenja za preradu otpadnih voda, industrijske i poljoprivredne otpadne vode, abrazivni fluidi, različite vrste mulja.
Ugradnja P – polutrajna mokra instalacija. S – prenosna polutrajna mokra instalacija. T – vertikalna trajna, suva instalacija. Z - horizontalna trajna, suva instalacija.
pošaljite upit

Flygt - A Xylem Brand

D

Potapajuće pumpe sa vorteks radnim kolom

Flygt potapajuća fekalna, kanalizaciona pumpa sa vorteks radnim kolom za fluide koji sadrže čvrste čestice i abrazivna sredstva.

Radni fluid Otpadna, fekalna voda sa povećanim sadržajem krupnih čvrstih čestica, abrazivni fluidi.
Karakteristike Kapacitet: do 150 l/s Snaga: od 1,5 kW do 13 kW Temperatura radnog fluida: do 70°C
Primena Vodosnabdevanje, kanalizacioni sistemi, postrojenja za preradu otpadnih voda, industrija, kišna voda, abrazivni fluidi.
Ugradnja F – slobodnostojeća polutrajna mokra instalacija. P – polutrajna mokra instalacija. S – prenosna polutrajna mokra instalacija.
pošaljite upit

Flygt - A Xylem Brand

F

Potapajuće pumpe sa drobilicom

Flygt fekalna pumpa sa drobilicom za tečna đubriva, otpad od riba ili jako kontaminirane otpadne vode i mulj.

Radni fluid Otpadna, fekalna voda sa različitih farmi, kontaminirana otpadna voda sa sadržajem krupnih čestica.
Karakteristike Kapacitet: do 200 l/s Snaga: od 1,7 kW do 47 kW Temperatura radnog fluida: do 40°C
Primena Kanalizacioni sistemi, poljoprivreda, farme, industrija, prepumpavanje tečnog đubriva.
Ugradnja P – polutrajna mokra instalacija. S – prenosna polutrajna mokra instalacija. T – vertikalna trajna, suva instalacija. Z - horizontalna trajna, suva instalacija.
pošaljite upit

Flygt - A Xylem Brand

K

Potapajuće, drenažne pumpe

Flygt drenažna muljna potapajuća pumpa, namenjena za teške uslove rada sa otpadnom, muljnom ili abrazivnom vodom.

Radni fluid Otpadna voda, abrazivni fluidi.
Karakteristike Kapacitet: do 70 l/s Snaga: 1,8 do 10 kW Temperatura radnog fluida: do 70°C
Primena Vodosnabdevanje, kanalizacioni sistemi, građevinarstvo, rudarstvo, poljoprivreda, navodnjavanje, drenaža.
Ugradnja S – prenosna polutrajna mokra instalacija.
pošaljite upit

Flygt - A Xylem Brand

M

Potapajuće pumpe sa seckalicom

Flygt fekalna pumpa za otpadne vode koje sadrže čvrste čestice koje je potrebno usitniti. Radno kolo je opremljeno seckalicom.

Radni fluid Otpadna, fekalna voda sa povećanim sadržajem krupnih čvrstih čestica.
Karakteristike Kapacitet: do 15 l/s Snaga: od 1,5 kW do 10,9 kW Temperatura radnog fluida: do 40°C
Primena Vodosnabdevanje, kanalizacioni sistemi, sistemi odvođenja otpadnih voda iz udaljenih naselja, kampova, odmarališta.
Ugradnja P/H – polutrajna mokra instalacija. F – slobodnostojeća polutrajna mokra instalacija. X –opciona instalacija, mokra ili suva.
pošaljite upit

Flygt - A Xylem Brand

N

Potapajuće, samočišćuće pumpe

Flygt fekalna, kanalizaciona pumpa za efikasno pumpanje čiste vode, površinske i otpadne vode koja sadrži čvrste ili vlaknaste čestice. N adaptivno radno kolo specijalno razvijeno da omogući prolaz velikih krpa i čvrstog otpada, tako što se trenutno pomera aksijalno na više omogućavajući nesmetani prolaz velikih komada čvrstog otpada.

Radni fluid Čista, otpadna, fekalna voda sa vlaknastim česticama, abrazivni fluidi.
Karakteristike Kapacitet: do 1000 l/s Snaga: od 1,3 kW do 300 kW Temperatura radnog fluida: do 90°C
Primena Vodosnabdevanje, kanalizacioni sistemi, prepumpavanje čiste, kišne i otpadne vode, postrojenja za preradu otpadnih voda, industrijske i poljoprivredne otpadne vode, abrazivni fluidi, različite vrste mulja.
Ugradnja P – polutrajna mokra instalacija. S – prenosna polutrajna mokra instalacija. T – vertikalna trajna, suva instalacija. Z - horizontalna trajna, suva instalacija.
pošaljite upit

Flygt - A Xylem Brand

PL

Propelerne pumpe

Potapajuće, propelerne, aksijalne pumpe, za prepumpavanje velike količine otpadne vode na male visine.

Radni fluid Otpadna, sirova i čista voda.
Karakteristike Kapacitet: od 100 do 7500 l/s Snaga: od 6 kW do 500 kW Temperatura radnog fluida: do 40°C
Primena Vodosnadbevanje, postrojenja za preradu otpadnih voda, regulacija poplava, navodnjavanje, akva parkovi.
Ugradnja U betonskoj vertikalnoj cevi, otvoreni potis. U čeličnoj vertikalnoj cevi, otvoreni potis. U čeličnoj vertikalnoj cevi, sa slobodnim potisom. U čeličnoj vertikalnoj cevi sa potopljenim potisom i ventilom. U čeličnoj vertikalnoj cevi sa sifonom. U horizontalnoj cevi.
pošaljite upit

Flygt - A Xylem Brand

PSS (pressurized sewage systems)

Sistemi kanalizacije pod pritiskom

Potpuna tehnička podrška prilikom dimenzionisanja i izbora pumpi za sisteme kanalizacije pod pritiskom. Komplet prepumpne stanice sa rezervoarom od PE i svom pratećom armaturom i automatikom za kontrolu rada pumpi.

Radni fluid Otpadna, fekalna voda.
Karakteristike Mali i veliki sistemi, za različit broj ES.
Primena Ruralna naselja, gde je primena gravitacionih sistema kanalizacije skupo rešenje.
pošaljite upit

Zastupnici smo i Distributeri Velikog Broja Renomiranih Svetskih Proizvođača.