Binemikom

Binemikom

thumbnail
Postrojenja za povišenje pritiska vode za sanitarnu i protivpožarnu vodu (hidrantske instalacije, sprinkler i drenč instalacije). Kombinovana postrojenja za povišenje pritiska. Upravljanje po pritisku, protoku, krivi sistema ili kombinovano.
single product image
BMS P, BMP P, BMK PBooster stanica – upravljana presostatima (P)
Klasičan sistem regulacije, podrazumeva kaskadno uključenje pumpi preko presostata koji su podešeni na unapred definisane pritiske uključenja i isključenja.
Način rada:
padom pritiska u mreži, na vrednost pritiska uključenja koja se podešava na presostatu, dolazi do startovanja pumpe i snabdevanja potrošača vodom; ako se pritisak poveća (na vrednost pritiska isključenja) dolazi do isključenja pumpe, a ukoliko pritisak nastavi da pada do određene vrednosti (definisane drugim presostatom) dolazi do uključenja druge pumpe, itd.Sastavni deo ovakvog sistema regulacije su ekspanzione posude zapremina od 24 lit, 50 lit, 80 lit, 100 lit, 200 lit, 300 lit, 500, lit …, koje se dimenzionišu prema maksimalnom kapacitetu pumpi i broju dozvoljenih uključenja u jednom satu. Zadatak kompenzacione posude u sistemu je da obezbedi potrebnu akumulaciju vode pod pritiskom, koja služi za snabdevanje potrošača vodom, a samim tim sprečava često uključenje i isključenje pumpi. Takođe, uloga kompenzacione posude je i ublaživanje hidrauličkog udara, kod aplikacija sa dugačkim, strmim potisnim cevovodima.


single product image
BMS M, BMP M, BMK MBooster stanica – upravljana mikroprocesorom (M)
Savremen sistem regulacije preko mikroprocesora, podrazumeva kaskadno uključenje pumpi na osnovu trenutnog pritiska u sistemu, koji se očitava pomoću transmitera (davača) pritiska. U mikroprocesoru se definišu pritisci uključenja i isključenja svake pumpe posebno.
Način rada:padom pritiska u mreži na unapred definisanu vrednost, mikroprocesor daje signal za uključenje jedne pumpe čime počinje snabdevanje potrošača vodom; ako se pritisak poveća (na vrednost isključenja) dolazi do isključenja, ako pritisak nastavi da pada, do određene, zadate, vrednosti, dolazi do uključenja druge pumpe, itd.
Jedan od glavnih komponenata ovakvog sistema regulacije je TRANSMITER PRITISKA montiran na potisku (npr. 0-10 bar/ 4-20 mA) koji registruje vrednost pritiska (0-10 bar) u mreži i informaciju prenosi u mikroprocesor (4-20 mA).Sastavni deo ovakvog sistema regulacije su takođe ekspanzione posude, gore pomenute.


single product image
BMS H; BMK H (BMS F, BMK F)Booster stanica – upravljana HYDROVARuređajem (H) ili frekventnim regulatorom (F)a) Booster stanica – upravljana HYDROVAR uređajima (BMS H, BMK H)
Tehnički najnaprednije rešenje regulacije rada booster stanice, promenom broja obrtaja pumpe, pritisak na potisu se održava konstantnim (p=const), opseg ragulacije od 0-100% kapaciteta, sa velikim prednostima, kao što su: ušteda energije do 70%, u poređenju sa klasičnom presostatskom regulacijom, meko upuštanje i zaustavljanje motora (soft start, soft stop), smanjenje gubitaka u mreži usled ravnomernog pritiska (manji broj startova pumpe), veća pouzdanost u radu (svaki HYDROVAR ima svoj kontroler, povezan je na sopstveni transmiter pritiska – kvarom bilo koje komponente sistema, iz rada ispada samo jedna pumpa). Moguće je povezivanje jedne pumpe u booster stanici, opremljene uređajem HYDROVAR – Master Inverter, sa maksimalno 5 pumpi sa fiksnom brzinom obrtaja, ili sa maksimalno 8 pumpi opremljenih uređajem HYDROVAR– Basic Inverter. Takođe su moguće razne kombinacije sa pumpama opremljenim Master i Basic Inverter uređajima i pumpama sa fiksnim brojem obrtaja u jednoj booster stanici.b) Booster stanica – upravljana frekventnim regulatorom (BMS F, BMK F)
Takođe napredno rešenje regulacije rada booster stanica koje podrazumena frekventnu regulaciju, ali se kod ovih stanica, umesto HYDROVAR-a, koriste frekventni regulatori i potrebna automatika (PLC, i dr) drugih proizvođača (OMRON, General Electrics, i dr).